ការបោះពុម្ព 3D

FR15-F(F15), FR30-C(C30) អនុវត្តជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្តោតអារម្មណ៍ថាមវន្ត វាអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង SLS, SLM ។នៅពេលដែលចំនួននៃស្រទាប់ដំណើរការកើនឡើង អ័ក្សថាមវន្តសម្របសម្រួលកែតម្រូវការផ្តោតអារម្មណ៍ និងកែតម្រូវកន្លែងក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការកាន់តែខ្ពស់ FEELTEK បង្កើតដំណោះស្រាយពហុស្កែនក្បាល ក៏ដូចជាវេទិកាដែលត្រូវគ្នារបស់វា។

江苏至昕logo.pdf

ការបង្ហាញគំរូ

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf