ការសម្គាល់នៅលើជើងហោះហើរ

ជម្រើស "Marking on the fly" (MOF) ត្រួតលើចលនារបស់វត្ថុដែលត្រូវសម្គាល់ដោយចលនាកាំរស្មីឡាស៊ែរ។រួមគ្នាជាមួយមុខងារផ្លាស់ទីបន្ទាត់កម្មវិធី FEELTEK LenMark_3D និង LenMark_3DS វាអាចសម្រេចបានទាំងផ្ទៃរាបស្មើ និងការសម្គាល់លើផ្ទៃ 3D ជាមួយនឹងល្បឿនមានស្ថេរភាព។

江苏至昕logo.pdf

ការបង្ហាញគំរូ

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf