ការបង្វិល 360 °

ប្រព័ន្ធ FEELTEK 3D Dynamic Focus រួមជាមួយនឹងមុខងារបង្វិល LenMark_3DS 360° អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលកម្មវិធីដូចជា៖

*គុណភាពនៃកន្លែងខ្ពស់។

*ការសម្គាល់ម្តងសម្រាប់វត្ថុជាមួយនឹងការបង្វិល 360 °

*គ្មានគម្លាត គ្មានការត្រួតស៊ីគ្នាលើការតភ្ជាប់

ការបង្ហាញគំរូ

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf