Näme üçin FEELTEK

Hil kepilligi

Iň soňky ulanyjy tejribesini yzarlamak
Qualityhli taraplaýyn hil kepilligini beriň

111

100% Temperaturanyň süýşmegini kesgitlemek

222

Doly amal, hakyky temperaturanyň süýşmegine gözegçilik

333

Hakyky maglumat hasabaty

5877

Positionerleşiş takyklygy

Sürüjini we motor datçigini birnäçe gezek gaýtalamak arkaly, FEELTEK ýerüsti takyk işlemegi kepillendirmek üçin gowy ýerleşiş takyklygyny üpjün edýär.

Drift basyşy

Sürüji we motor datçigini optimizasiýa arkaly güýçlendiriji bilen bilelikde drift basyşyny gözegçilikde saklaýarys.

Tizlenme öndürijiligi we artykmaç gözegçilik

Motoryň tizligi we tizlenmesi öndürijiligi burç takyklygy we çakdanaşa kepillendirilýär, bu takyklygy gaýtadan işlemek üçin giriş standartydyr (ýokary tizlikli doldurma, etching.etc)

Birmeňzeşlik

Şol bir tizligi we takyklygy XY bilen üpjün ediň.
Dolduryş takyklygyny we mikro gaýtadan işlemegiň tegelekligini üpjün ediň.
Perişde doldurmagyň parametrlerini gowulaşdyryň.

Z Ok kalibrlemesi

Highokary takyklyk pozisiýasynyň datçigini kalibrleme platformasy arkaly, FEELTEK dinamiki okuň çyzyklylygyny, çözgüdini we temperaturanyň üýtgemegi maglumatlaryny görüp bolýar.Hil kepillendirilýär.

Synag hasabaty

Kalibrleme nyşany: Z okunyň ýerleşiş takyklygy, temperaturanyň üýtgemegi we çyzyklylygy.
Kalibrleme usuly: ýokary takyklyk tapyjy.
Kalibrleme guraly: SÖKGI (C30T05).
Kalibrleme guralynyň görkezijileri: Aralygy: 30mm, Takyklygy: 0,3μm, Nusga aralygy: 12.5μs.
Kal ibrasiýa
çyzyklylygy: 99. 5% @ 3 °
temperaturanyň üýtgemegi: ≤4 μm @ 4 sagat
çözgüdi: ≤1.2 μm

115