• 01

  Sürüji

  Sürüjiniň ösüşinde FEELTEK esasan drift basyşyny, tizlenmäni we aşa ýokary gözegçiligi maksat edinýär.Şeýlelik bilen dürli programmalaryň aşagynda skanhead öndürijiligini kanagatlandyryň.

 • 02

  Galvo

  Birnäçe synagdan we amaly tassyklamadan soň, FEELTEK iň gowy üpjün ediji dünýäsini gözleýär we iň gowy takyklygy üpjün etmek üçin iň ygtybarly komponentleri üpjün edijini saýlaň.

 • 03

  Mehaniki dizaýn

  Ykjam gurluş, gurluş mehanikasynyň deňagramlylygy dizaýny bilen bilelikde durnuklylygy üpjün edýär.

Mehaniki dizaýn
 • 04

  XY aýna

  1/8 λ we 1/4 λ SIC, SI, birleşdirilen kremniniň aýnasyny hödürleýäris.AlI aýnalary orta we ýokary zeper ýetýän örtük standartyna eýerýär, şonuň üçin dürli burçlarda birmeňzeş şöhlelenmäni üpjün edýär.

 • 05

  Z oky

  Highokary takyklyk pozisiýasynyň datçigini kalibrleme platformasy arkaly, FEELTEK dinamiki okuň çyzyklylygyny, çözgüdini we temperaturanyň üýtgemegi maglumatlaryny görüp bolýar.Hil kepillendirilýär.

 • 06

  Modulizasiýa integrasiýasy

  Her blok üçin modulizasiýa, edil LEGO oýny ýaly, köp integrasiýa üçin has aňsat.

Önümlerimiz

FEELTEK birleşýän dinamiki fokus ulgamyny ösdürýän kompaniýadyr
dinamiki fokus ulgamy, optiki dizaýn we programma üpjünçiligi dolandyryş tehnologiýasy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hil (CE, ROHS)

  Öndüriji hökmünde FEELTEK, CE belligini gazanmak üçin ýeke-täk jogapkärçiligi we ähli kanuny talaplara laýyk gelýändigini yglan edýär.

 • Önümçilik

  FEELTEK önümçiligiň netijeliligini kepillendirmek üçin iş standart proseduralaryny we öndürijilik synag platformalaryny döretdi.Çalt eltip bileris.

 • Ylmy gözleg we innowasiýa

  FEELTEK R&D topary 3D dinamiki fokus tehnologiýasyny oýlap tapmagy maksat edinýär we kämilleşdiriş täzeliklerini dowam etdirýär.

 • Tehniki goldaw

  FEELTEK dünýäde ulanyjylara tehniki goldaw berýär.Ulgam integratorlary bilen hyzmatdaşlykda ulgam ulanyjylary üçin uzakdan tehniki goldaw, amaly gollanma, ýerlikli tehniki maslahat we waka wideolary berip bileris.

Biziň blogymyz

 • TCT Asia 3D Çap ediji goşmaça önümçilik sergisi

  TCT Asia 3D Çap ediji goşmaça önümçilik sergisi

  FEELTEK şu hepde 12-nji sentýabrdan 14-nji sentýabr aralygynda TCT Asia 3D Çap ediji goşmaça önümçilik sergisine gatnaşdy.FEELTEK on ýyl bäri 3D dinamiki fokus tehnologiýasyna ygrarly we birnäçe lazer amaly senagatyna goşant goşdy.Şolaryň arasynda Goşmaça önümçilik im ...

 • Ynkylapyň berk zady näme

  Ynkylapyň berk zady näme

  Bir obýektiň ujunda iki nokat bar we iki nokat obýektden geçýän çyzyk emele getirýär diýeliň.Obýekt aýlanma merkezi hökmünde bu çyzygyň töwereginde aýlanýar.Obýektiň her bölegi belli bir ýagdaýa öwrülende, şol bir görnüşe eýe bolýar, bu adaty aýlawyň gaty gaty ...

 • Aýna burawlamakda dinamiki fokus ulgamynyň ulanylyşy

  Aýna burawlamakda dinamiki fokus ulgamynyň ulanylyşy

  Örän ýokary netijeliligi we ýokary hilli bolmagy sebäpli, senagat gaýtadan işlemekde lazer aýna burawlamak ýygy-ýygydan ulanylýar.Ondarymgeçiriji we lukmançylyk aýnasy, gurluşyk pudagy, panel aýna, optiki komponentler, gap-gaçlar, fotowoltaik aýna we awtoulag aýnasy lasyň pudaklarynyň arasynda ...

 • FEELTEK üçin ajaýyp tomus

  FEELTEK üçin ajaýyp tomus

  FEELTEK ýakynda 18-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda owadan şäher - ousousana üç günlük topar gurmak saparyny gurady.Topar ýerli aşhanadan lezzet almakdan başga-da, kenarda dürli açyk işler bilen meşgullandy.Bu gyzykly wakalar toparlaýyn işleşmegi, aragatnaşygy ösdürmäge we ynam ...

 • Senagat arassalamasynyň “reformaçysy” - lazer arassalamak

  Senagat arassalamasynyň “reformaçysy” - lazer arassalamak

  Giriş Soňky ýyllarda lazer arassalamak senagat önümçiligi pudagyndaky gözleg nokatlarynyň birine öwrüldi.Lazer arassalaýyş tehnologiýasynyň peýda bolmagy, şübhesiz, arassalaýyş tehnologiýasyndaky öwrülişik.Lazer arassalaýyş tehnologiýasy ýokary energiýanyň artykmaçlyklaryndan doly peýdalanýar d ...