නියැදි සංදර්ශකය

d5300064803991cd0c8f2e3f2939afd1

පිඟන් මැටි සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : පිඟන් මැටි සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ100 * 180mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය : කළු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

855d741547b15832facd15da8abd7654

ත්රිමාණ මතුපිට යෙදුම

නියැදි නම : ත්‍රිමාණ මතුපිට යෙදුම
නියැදි ප්‍රමාණය : 480 * 220 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය : විශාල ක්ෂේත්‍ර ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

070afec4d6d83c8a27d585b39a74035e

සම් සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : සම් සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 800 * 600 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත රෙදි
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

925e711c534d9385fad1aad9fd82cd99

ලාම්පු සෙවන

නියැදි නම mp ලාම්පු සෙවන
නියැදි ප්‍රමාණය : 280 * 280 * 68 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

f81d420d5fbfceab6e96bed3952d5ec7

පිඟන් මැටි සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : පිඟන් මැටි සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ100 * 180mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය : කළු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

d539e3af74659f92ab44d6e74c0f1c15

ත්රිමාණ මතුපිට යෙදුම

නියැදි නම : ත්‍රිමාණ මතුපිට යෙදුම
නියැදි ප්‍රමාණය : 480 * 220 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය : විශාල ක්ෂේත්‍ර ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

9028534221fe7e50a5b447e87558363f

සම් සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : සම් සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 800 * 600 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත රෙදි
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

test

ලාම්පු සෙවන

නියැදි නම mp ලාම්පු සෙවන
නියැදි ප්‍රමාණය : 280 * 280 * 68 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

aa009ff372d7b427a837d2a4750470ea

වොෂ් මැෂින් පැනල් රේඛා සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : සේදුම් යන්ත්‍ර පැනල් රේඛා සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 540 * 150 මි.මී.
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : ගෘහ විදුලි උපකරණ කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

5e320cbf58d0ec6f2416b18e7e5955e0

වීදුරු සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : වීදුරු සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ80 * 120mm
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : 360 ° භ්‍රමණය වන සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : පරිභෝජන කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

f1857301e8a72508445f6e999d56917a

ලැප්ටොප් යතුරුපුවරු මතුපිට ප්‍රතිකාර

නියැදි නම : ලැප්ටොප් යතුරුපුවරු මතුපිට ප්‍රතිකාර
නියැදි ප්‍රමාණය : 314 * 219mm
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

7f9f1b182906591930dd2fb50d3d3e60

රවුම් පයිප්ප තීරු කේතයේ අභ්‍යන්තර බිත්තිය

නියැදි නම circ රවුම් පයිප්ප තීරු කේතයේ අභ්‍යන්තර බිත්තිය
නියැදි ප්‍රමාණය : φ40 * 50mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

b7b49aa71f323179181cec5b669ff59b

ප්ලාස්ටික් කෝප්ප පරිමාණය සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ප්ලාස්ටික් කෝප්ප පරිමාණය සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ60 * 120mm
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : පරිභෝජන කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

90274cd126422639e59ac026e000c29f

ධනාත්මක / සෘණ අච්චුව

නියැදි නම : ධන / සෘණ අච්චුව
නියැදි ප්‍රමාණය : 30 * 30 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

44228b9f3f2347e57b2d8cf0438afea8

උකුස්සන් (තඹ) කැටයම්

නියැදි නම w උකුස්සන් (තඹ) කැටයම්
නියැදි ප්‍රමාණය : 40 * 80 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

17822877971afeb6e506dcf89c154baa

දැව කැටයම්

නියැදි නම : ලී කැටයම්
නියැදි ප්‍රමාණය : 60 * 60 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : දැව සැකසීම
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

343e464763d4f980d517ededc76cd742

සපත්තු රටා කැටයම් කැපීම

නියැදි නම : සපත්තු රටාව කැටයම් කැපීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 260 * 250 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : සම් සැකසීම
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

a071aec50cd09dda38509aca9461d04a

ලාම්පුව රඳවා තබා ගැනීම / negative ණ අච්චුව

නියැදි නම : ලාම්පු රඳවා තබා ගැනීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ40 * 100mm
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

2d336ac66a73a6a0447a9a94b4a23890

කැටයම් (තඹ)

නියැදි නම ra කැටයම් (තඹ)
නියැදි ප්‍රමාණය : φ30 * 30mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය ra enraving
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

f0800b2d7f85a5a5dbd068117f3bca93

පයිප්ප පරිමාණ ලකුණු කිරීම

නියැදි නම : නල පරිමාණ ලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ15 * 600
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F30
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : ලෝහ සැකසුම්
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

7d2b180bdaf9b65f954454d8ea2cc0d8

කැටයම්

නියැදි නම : කැටයම්
නියැදි ප්‍රමාණය : 60 * 60 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය ra enraving
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

72bbc8acddfaf42ebf21a46bdae57a5c

ප්ලාස්ටික් ආවරණ වචන සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ප්ලාස්ටික් ආවරණ වචන සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 180 * 180 මි.මී.
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

1b257b5bcf4c1dccd319b12fa3620428

විශේෂ ද්‍රව්‍ය (SIC) අච්චු කැටයම්

නියැදි නම : විශේෂ ද්‍රව්‍ය (SIC) අච්චු කැටයම්
නියැදි ප්‍රමාණය : 120 * 120 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

0be593e23b3c231e0b70a5f90f568aae

පිඟන් මැටි තැටි සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : පිඟන් මැටි තැටි සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්රමාණය : 200 * 200 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් කාර්යය : පිඟන් මැටි කළු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

2a947b2eddf01ed7297cbdaa1f62b5b7

පුස් කැටයම්

නියැදි නම : අච්චු කැටයම්
නියැදි ප්‍රමාණය : 60 * 60 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

804da0b49a482c18500a9093381cc489

කැමරා කවච සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : කැමරා ෂෙල් සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 100 * 100 * 80 මි.මී.
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

d579dc528816ed7936ebdb46813d8a87

කඩදාසි කැපීම

නියැදි නම : කඩදාසි කැපීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 280 * 300 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : කඩදාසි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

79eb3102b3e80f99797d64c8664827fe

බඳුන සලකුණු කිරීම

නියැදි නම ase බඳුන සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ100 * 400
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : C30
යෙදුම් ශ්‍රිතය : 360 ° භ්‍රමණය වන සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : සැරසිලි කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

238a8cebca956cf0993da5e2b041d6ac

ලෝහ බෝල සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ලෝහ බෝල සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය mm mm100mm
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් කාර්යය face මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : ලෝහ සැකසීම
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

af45f990ded982fdb99f7ddb10bfeba8

ස්වයංක්‍රීය පිටාර නල තොරතුරු සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ස්වයංක්‍රීය පිටාර නල තොරතුරු සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : φ100 * 50mm
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත Auto: වාහන කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

61ef101c8cdaba0f8c5cb4d350ca29bb

මූසික මතුපිට සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : මූසික මතුපිට සලකුණු කිරීම
නියැදි ප්‍රමාණය : 120 * 60 * 30 මි.මී.
පද්ධතිය සම්මත කරන්න : U10
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

d03775dac0af48da761b6253af6618e9

අච්චුව

නියැදි නම : අච්චුව
නියැදි ප්‍රමාණය : 60 * 40 * 5 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F10
යෙදුම් කාර්යය : කැටයම්
අදාළ කර්මාන්ත : අච්චු කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

22cbcaf23a6641e4357e532e6535397f

ITO etching

නියැදි නම : ITO etching
නියැදි ප්‍රමාණය : 150 * 150 මි.මී.
පද්ධතිය අනුගත කරන්න : SH15-F-PII
යෙදුම් කාර්යය : ඉහළ නිරවද්‍යතාව ලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : 3 සී කර්මාන්තය

a3dfebae14531a670c0435e4b2519a06

මෝටර් රථ හෙඩ්ලයිට් 3D මතුපිට සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ඔටෝමොබයිල් හෙඩ් ලයිට්
නියැදි ප්‍රමාණය : 480 * 220 මි.මී.
පද්ධතිය අනුමත කරන්න : F20Pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය

0db45b6ef26796f8d840b53456e65820

මෝටර් රථ බම්පර් මතුපිට සලකුණු කිරීම

නියැදි නම om ස්වයංක්‍රීය බම්පරය
නියැදි ප්‍රමාණය : 1200 * 250 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F203Pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය

e7a10149d836e15f62154a42dc5eceb4

සූර්ය පීවී වීදුරු කැපීම

නියැදි නම : සූර්ය පීවී වීදුරු
නියැදි ප්‍රමාණය : 150 * 150 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : E15-G-PII
යෙදුම් කාර්යය : ඉහළ නිරවද්‍යතාව ලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා කර්මාන්තය
නිර්වචනය නොකළ : නිර්වචනය නොකළ

176785d3218a20908cb05c986161cfb6

සූර්ය පැනල සලකුණු කිරීම

නියැදි නම lar සූර්ය පැනලය
නියැදි ප්‍රමාණය : 150 * 150 මි.මී.
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : E15-G-PII
යෙදුම් කාර්යය : ඉහළ නිරවද්‍යතාව ලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : සූර්ය පැනලය

fbb7099b3db59168d332105d971df500

LGP ලකුණු කිරීම

නියැදි නම : සැහැල්ලු මාර්ගෝපදේශ තහඩුව
නියැදි ප්‍රමාණය : 1200 * 1200mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F30Pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය field විශාල ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත : ආලෝක පෙට්ටිය
නිර්වචනය නොකළ : වීදි ලකුණ

be7abfb3143662d617e66dff872b3e16

මෝටර් රථ බැටරි ආවරණ සලකුණු කිරීම

නියැදි නම om මෝටර් රථ බැටරි ආවරණය
නියැදි ප්රමාණය : 600 × 600mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F203Pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය

7078dcef78e503bc422e26854d3c8b85

මෝටර් රථ NISSAN ලේබලය

නියැදි නම IS NISSAN ලේබලය
නියැදි ප්‍රමාණය X 200X200mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F203Pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය : ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය

a110a4e899100e3af779a1e51aa8578a

මෝටර් රථ වලිග ආලෝකය 3D මතුපිට සලකුණු කිරීම

නියැදි නම : ඔටෝමොබයිල් වලිග ආලෝකය
නියැදි ප්‍රමාණය X 1000X100mm
දරුකමට හදා ගැනීමේ ක්‍රමය : F30pro
යෙදුම් ශ්‍රිතය : විශාල ක්ෂේත්‍ර ත්‍රිමාණ මතුපිට සලකුණු කිරීම
අදාළ කර්මාන්ත o වාහන කර්මාන්තය